Puglia

Puglia é una regione di 4.084.035 abitanti.